Niagara - 230x230 mm

Fixe - Sortie verticale

Niagara - 230x230 mm

Fixe - Sortie transversale

Niagara - 230x230 mm

Réglable - Sortie verticale

Niagara - 230x230 mm

Réglable - Sortie transversale